ALGEMENE ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN B2C

De website wordt beheerd door de NV Motrac Handling & Cleaning, met vennootschapszetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 612 (BTW nr.: BE0428.244.805) (hierna genaamd ‘Motrac’).

U kan steeds contact opnemen met Motrac via het email-adres info@motrac.be of telefonisch op het nummer +32 3 360 11 11  (tijdens de kantooruren).

Artikel 1

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, integraal van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (offerte, aanbod, bestelbon, factuur, overeenkomst e.d.) tussen Motrac en enige derde (hierna genaamd ‘klant’).

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tot stand komen en gelden enkel voor de specifieke overeenkomst waarvoor de afwijking is overeengekomen.

1.2 De eventuele nietigheid van een van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen of het resterende gedeelte van de bepaling.

1.3 Het online aangeboden productengamma van Motrac wordt uitsluitend te koop en te huur aangeboden aan natuurlijke personen met een leveringsadres in België. 

Artikel 2

Prijslijsten, offertes, catalogi, folders, technische kenmerken en al het overige informatiemateriaal voorafgaandelijk aan de contractsluiting door Motrac op de webshop aangeleverd worden enkel ter inlichting overgemaakt aan de klant en zijn slechts benaderende aanwijzingen.

De aldus verstrekte gegevens bin¬den Motrac niet en kunnen geen aanleiding geven tot klachten of prijsvermindering.

Artikel 3

3.1 Wanneer de klant een bestelling plaatst via de webshop zal de klant per mail een bevestiging van de ontvangst van de bestelling door Motrac ontvangen. 

3.2 De bevestiging van de ontvangst van de bestelling maakt echter in hoofde van Motrac geen instemming met deze bestelling uit.

De overeenkomst tussen partijen komt slechts tot stand op het ogenblik dat Motrac afzonderlijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd de bestelling te aanvaarden.

3.3 De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de goederen die in voornoemde aanvaarding van de bestelling worden vermeld.

Artikel 4

4.1 De klant kan via de webshop een huuraanvraag voor bepaalde op de webshop aangeduide goederen verzenden aan Motrac.

4.2 In geval van aanvaarding door Motrac van de huuraanvraag zal Motrac een huurovereenkomst ter ondertekening verzenden aan de klant.

De klant dient de huurovereenkomst uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen ondertekend terug te bezorgen aan Motrac, bij gebreke waaraan de huuraanvraag als onbestaande zal worden beschouwd.

Motrac en de klant zijn slechts gebonden door de huurovereenkomst nadat dit door beide partijen werd ondertekend.

4.3 Indien bepalingen opgenomen in de huurovereenkomst afwijken van huidige algemene voorwaarden, hebben de bepalingen opgenomen in de huurovereenkomst voorrang.

Artikel 5 

5.1 De klant kan via de webshop tevens volgende types servicecontracten aanvragen:

  • Regie
  • Pro
  • Pro Comfort
  • Pro+

5.2 In geval van aanvaarding door Motrac van de aanvraag zal Motrac het servicecontract ter ondertekening verzenden aan de klant.

De klant dient het servicecontract uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen ondertekend terug te bezorgen aan Motrac, bij gebreke waaraan de aanvraag als onbestaande zal worden beschouwd.

Motrac en de klant zijn slechts gebonden door het servicecontract nadat dit door beide partijen werd ondertekend.

In het servicecontract zullen de goederen waarop het contract betrekking heeft worden vermeld. 

5.3 Indien bepalingen opgenomen in het servicecontract afwijken van huidige algemene voorwaarden, hebben de bepalingen opgenomen in het servicecontract voorrang.

Artikel 6

6.1 Motrac houdt zich het recht voor om de prijzen vermeld op de website eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Met uitzondering van hetgeen bepaald wordt in artikel 6.3 gelden de prijzen vermeld op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de klant.

De prijzen zijn steeds inclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen, maar exclusief verzendkosten.

6.2 Indien aan de klant verzendkosten in rekening worden gebracht wordt dit kenbaar gemaakt voor het plaatsen van de bestelling.

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant het bedrag van de door hem verschuldigde verzendkosten.

6.3 De prijzen zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst geldende grondstofprijzen, pariteiten van de valuta waarin de grondstoffen gequoteerd worden, (hulp)materiaalprijzen, lonen en energieprijzen.

Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de levering, een prijsverhoging voordoet in een van voormelde kostprijsfactoren, behoudt Motrac zich het recht voor de verkoopprijzen op evenredige wijze aan te passen.

Motrac zal, voorafgaandelijk aan de doorvoering van deze prijswijziging, steeds de klant schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 7

7.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Motrac heeft meegedeeld bij het plaatsen van de bestelling.

Indien het door de klant opgegeven adres foutief, onvolledig of onduidelijk is, is de klant gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.

7.2 De levering geschiedt door het aanbieden van de goederen op het leveringsadres ongeacht of de goederen al dan niet in ontvangst genomen worden door de klant.

De door de klant gevraagde plaats van levering dient op normale wijze toegankelijk te zijn met een vrachtwagen.

Indien de door de klant gevraagde plaats van levering niet bereikbaar is met een vrachtwagen geschiedt de levering op een zo nabij mogelijk gelegen plaats die dit wel is; Indien de klant de levering niet of laattijdig in ontvangst neemt of heeft nagelaten duidelijke leveringsinstructies te bezorgen heeft Motrac het recht om de goederen op te slaan in haar magazijnen en aan de klant de kosten van opslag, vervoer en verzekeringen aan te rekenen.

7.3 Motrac houdt zich het recht voor om, in afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 7.2, als leveringswijze de incoterm Ex Works (incoterms 2010) te hanteren.

In voornoemd geval zal de levering geacht worden te zijn uitgevoerd door eenvoudig bericht van terbeschikkingstelling.

Het gebruik van de incoterm Ex Works zal voor het plaatsen van de bestelling kenbaar gemaakt worden aan de klant.

De klant is er in dergelijk geval toe gehouden de goederen af te halen binnen één week na de kennisgeving van Motrac dat de goederen ter beschikking zijn, bij gebreke waaraan de klant gehouden is tot vergoeding van de hierdoor door Motrac gemaakte kosten en geleden schade.

7.4 Behoudens indien door Motrac uitdrukkelijk een leveringstermijn werd vermeld zal Motrac slechts gehouden zijn de goederen binnen een redelijke termijn te leveren aan de klant.

Indien Motrac, na aangetekend in gebreke gesteld te zijn om uiterlijk binnen een maand alsnog te voldoen aan haar verplichtingen, nog steeds nalaat te leveren heeft de klant het recht om de overeenkomst (eveneens bij aangetekend schrijven) te ontbinden.

De overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant alleszins niet het recht om een schadevergoeding te vorderen.

7.5 Motrac houdt zich het recht voor de bestelling in verschillende delen te leveren. 

7.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld worden bestelde goederen niet door Motrac gemonteerd.

Indien anders overeengekomen gebeurt de montage op kosten van de klant, welke hiervoor tevens de nodige ruimte zal ter beschikking stellen.

7.7 Bij gebreke aan aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 2 maanden na levering worden de geleverde goederen als door de klant aanvaard beschouwd.

Artikel 8

8.1 Behoudens andersluidend akkoord is de klant is ertoe gehouden de goederen integraal te betalen op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling.

Motrac aanvaardt betalingen met bancontact, kredietkaart en bankoverschrijving. De betalingen worden gedebiteerd voor het totale bedrag op het ogenblik dat de klant de bestelling plaatst.  

De klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling alvorens de integrale vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

8.2 Indien Motrac, in afwijking van wat bepaald is in artikel 8.1 uitstel van betaling toekent, zijn deze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

8.3 In geval van wanbetaling zal de klant na aangetekend in gebreke gesteld geweest te zijn, vanaf de datum van aangetekende ingebrekestelling verwijlinteresten aan de rentevoet in burgerlijke zaken verschuldigd zijn (Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest).

Eveneens zal elke garantieverplichting van Motrac opgeschort zijn tot aan volledige betaling der factuur, inclusief aankleven; deze opschorting verlengt de garantieperiode niet.

Tenslotte zullen in dergelijk geval:

al de prijsverminderingen en kortingen automatisch vervallen;

door Motrac tevens gebruik kunnen gemaakt worden van de gemeenrechtelijke niet-uitvoeringsexceptie en mogelijkheid tot (buiten)gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9

9.1 De klant beschikt over een termijn van 14 dagen om, zonder opgave van reden en zonder dat enige vorm van schadevergoeding door hem verschuldigd is, de overeenkomst te herroepen.

Voornoemde termijn van 14 dagen neemt een aanvang op het ogenblik van de inontvangstname van de goederen door of namens de klant.

Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die op verzoek van de klant zijn gemaakt of samengesteld of eventuele andere wettelijke uitzonderingen.

9.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de klant binnen de termijn vermeld in artikel 9.1 Motrac via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring op de hoogte te brengen van zijn beslissing tot herroeping. De klant kan hiervoor, indien gewenst, gebruik maken van het modelformulier dat zich op de website bevindt. (•)

De klant heeft zijn herroepingsrecht tijdig uitgeoefend indien de mededeling door hem wordt verzonden voordat de termijn vermeld in artikel 9.1 is verstreken.

9.3 Gedurende deze herroepingstermijn is de klant verplicht zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking. De klant zal de goederen in deze periode slechts gebruiken in de mate dat dit strikt noodzakelijk is voor de beoordeling ervan. 

De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. 

9.4 Onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de uitoefening van het herroepingsrecht zal de klant de goederen met toebehoren in originele staat en verpakking aan Motrac terugbezorgen, conform de instructies van Motrac.

De kosten verbonden aan de terugzending van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Alle betalingen die de klant heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering afwijkende van de goedkoopste wijze van levering), zullen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden goederen door Motrac worden terugbetaald.

Artikel 10

10.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Motrac tot volledige betaling van de prijs, vermeerderd met aankleven.

De klant is ertoe gehouden het nog niet volledig betaalde goed op eerste verzoek aan Motrac terug te geven en is alleszins niet gerechtigd dit goed te verkopen, in pand te geven, uit te lenen of op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, al dan niet ten bezwarende titel.

De klant is eveneens verplicht Motrac schriftelijk in kennis te stellen indien derden (vermeende) rechten doen gelden op of maatregelen nemen m.b.t. de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust.

10.2 Niettemin draagt de klant vanaf het moment van levering conform de artikelen 7.2 en 7.3 het volledige risico op verlies of beschadiging van de goederen.

Zolang de goederen nog eigendom zijn van Motrac is de klant ertoe gehouden de goederen te verzekeren tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico en de rechten voortvloeiende uit de verzekeringspolissen over te dragen aan Motrac.

Artikel 11

11.1 De garantie voor de verkoop van nieuwe goederen geldt voor 2 jaar vanaf levering. De garantie kan nooit verder reiken dan de garantie van de fabrikant of toeleverancier van Motrac. De garantietermijn kan in geen enkel geval verlengd worden.

Op tweedehandsgoederen wordt een garantie verleend van 1 jaar vanaf de levering.

11.2 De garantie geldt niet indien de klant zelf wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht of laten aanbrengen of indien de goederen onoordeelkundig of overdadig werden gebruikt, gebrekkig werden onderhouden en/of bewaard of indien door derden reparaties werden verricht of indien het gebrek aan de goederen aan de klant kunnen worden toegerekend.

De garantie vervalt indien het type- en of serienummer van de goederen zijn verwijderd of gewijzigd.

11.3 Verborgen gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk 2 maanden nadat het gebrek ontdekt werd, of minstens had behoren ontdekt te worden, aangetekend ter kennis van Motrac te worden gebracht.

11.4 Onder de in lid 11.1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Motrac worden weggenomen uitsluitend door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Motrac, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Motrac

Er bestaat in hoofde van de klant nooit een recht op schadevergoeding.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige alinea omschreven, zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de klant.

De vervangen onderdelen worden eigendom van Motrac.

11.5 Indien Motrac niet binnen redelijke termijn voldoet aan de op haar rustende garantieverplichtingen dient de klant Motrac aangetekend in gebreke te stellen waarbij aan Motrac een bijkomende termijn van minimaal 14 dagen wordt toegestaan om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Indien Motrac vervolgens nog steeds in gebreke blijft is de klant gerechtigd de overeenkomt (eveneens bij aangetekend schrijven) te ontbinden of de herstellingen te laten uitvoeren door een derde, op kosten van Motrac.

Artikel 12 

Indien Motrac bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht of hardship verhinderd wordt haar verplichtingen tegenover de klant na te komen (of de uitvoering van deze verbintenissen voor Motrac te belastend zou worden), onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele uitvoering of slechts een deel ervan uitstrekt en onverschillig of de verhindering tijdelijk dan wel definitief is, heeft Motrac het recht om, zonder rechtelijke tussenkomst, naar eigen keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Motrac tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn. 

Artikel 13

Motrac verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de klant op een zorgvuldige manier te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en deze enkel te verwerken voor de doeleinden en rechtsgronden beschreven in haar privacybeleid. (hier verwijzing op te nemen naar plaats op de website waar het privacybeleid terug te vinden is).

De klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Motrac te richten via het emailadres info@motrac.be.

Artikel 14 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk en volledig omschreven te worden ingediend bij Motrac via het emailadres info@motrac.be.

De bij Motrac ingediende klachten zullen binnen een termijn van 7 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de klacht worden behandeld. Indien de behandeling van de klacht meer tijd vraagt zal de klant binnen voornoemde termijn van 7 kalenderdagen alleszins een ontvangstbevestiging toegestuurd worden.

Artikel 15

15.1 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 11 van huidige algemene voorwaarden kan Motrac, behoudens in geval van opzettelijke of zware fout van haar of haar werknemers of aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade geleden door de klant, met uitzondering van lichamelijke schade

Aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiende uit het gebruik van de goederen is steeds voor rekening van de klant; de klant is gehouden Motrac desbetreffend volledig te vrijwaren.

15.2 In geval van aansprakelijkheid van Motrac zal de eventueel verschuldigde schadevergoeding zich in eender welke hypothese beperken tot de vergoeding van het bedrag van de behoorlijk bewezen schade, doch in geen geval de venale waarde (op datum van het schadegeval) van het goed dat deel uitmaakt uitmaakt van de overeenkomst overschrijden.

Artikel 16

Motrac houdt zich het recht alle vorderingen en rechten voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen of in pand te geven aan een enige derde.

De klant verbindt er zich toe om op eerste verzoek van Motrac alle voor de juridische en administratieve afwikkeling van de overdracht noodzakelijke documenten te ondertekenen.

Artikel 17

Op de overeenkomsten en/of geschillen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Belgische recht van toepassing.

Download hier een copy van de Algemene voorwaarden (B2B NL)