ALGEMENE ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN B2B

De website wordt beheerd door de NV Motrac Handling & Cleaning, met vennootschapszetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 612 (BTW nr.: BE0428.244.805) (hierna genaamd ‘Motrac’).

U kan steeds contact opnemen met Motrac via het email-adres info@motrac.be of telefonisch op het nummer +32 3 360 11 11  (tijdens de kantooruren).

Artikel 1

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, integraal van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (offerte, aanbod, bestelbon, factuur, overeenkomst e.d.) tussen Motrac en enige derde (hierna genaamd ‘klant’), met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tot stand komen en gelden enkel voor de specifieke overeenkomst waarvoor de afwijking is overeengekomen.

1.2 De eventuele nietigheid van een van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen of het resterende gedeelte van de bepaling.

1.3 Het online aangeboden productengamma van Motrac wordt uitsluitend te koop en te huur aangeboden aan Belgische ondernemingen met uitbatingszetel én leveringsadres in België. 

Artikel 2

2.1 Prijslijsten, offertes, catalogi, folders, technische kenmerken en al het overige informatiemateriaal door Motrac op de webshop ter beschikking gesteld worden enkel ter inlichting aan de klant ter kennis gebracht en zijn slechts benaderende aanwijzingen.

De aldus verstrekte gegevens bin¬den Motrac niet en kunnen geen aanleiding geven tot klachten of prijsvermindering.

2.2 Motrac heeft steeds het recht om de meest recente versie van de bestelde goederen aan de klant te leveren.

Artikel 3

3.1 Wanneer de klant een bestelling plaatst via de webshop zal de klant per mail een bevestiging van de ontvangst van de bestelling door Motrac ontvangen. 

De klant is gebonden door zijn bestelling.

3.2 De bevestiging van de ontvangst van de bestelling door Motrac maakt echter in hoofde van Motrac geen instemming met deze bestelling uit.

Motrac is slechts gebonden nadat zij afzonderlijk schriftelijk heeft bevestigd aan de klant de bestelling te aanvaarden.

3.3 De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de goederen die in voornoemde bevestiging van de aanvaarding van de bestelling worden vermeld.

Artikel 4

4.1 De klant kan via de webshop een huuraanvraag voor bepaalde op de webshop aangeduide goederen verzenden aan Motrac.

4.2 In geval van aanvaarding door Motrac van de huuraanvraag zal Motrac een huurovereenkomst ter ondertekening aan de klant overmaken.

De klant dient de huurovereenkomst uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen ondertekend terug te bezorgen aan Motrac, bij gebreke waaraan de huuraanvraag als onbestaande zal worden beschouwd.

Motrac is slechts gebonden door de huurovereenkomst nadat deze door zowel Motrac als de klant werd ondertekend.

4.3 Indien bepalingen opgenomen in de huurovereenkomst afwijken van huidige algemene voorwaarden, hebben de bepalingen opgenomen in de huurovereenkomst voorrang.

Artikel 5 

5.1 De klant kan via de webshop tevens volgende types servicecontracten aanvragen:

  • Regie
  • Pro
  • Pro Comfort
  • Pro+

5.2 In geval van aanvaarding door Motrac van de aanvraag zal Motrac het servicecontract ter ondertekening aan de klant overmaken.

De klant dient het servicecontract uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen ondertekend terug te bezorgen aan Motrac, bij gebreke waaraan de aanvraag als onbestaande zal worden beschouwd.

Motrac is slechts gebonden door het servicecontract nadat deze door zowel Motrac als de klant werd ondertekend.

In het servicecontract zullen de goederen waarop het contract betrekking heeft worden vermeld. 

5.3 Indien bepalingen opgenomen in het servicecontract afwijken van huidige algemene voorwaarden, hebben de bepalingen opgenomen in het servicecontract voorrang.

Artikel 6

6.1 Motrac houdt zich het recht voor om de prijzen vermeld op de website eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Deze prijzen zijn steeds exclusief BTW, eventuele andere overheidsheffingen en verzendkosten.

6.2 Indien aan de klant verzendkosten in rekening worden gebracht wordt dit kenbaar gemaakt voor het plaatsen van de bestelling.

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant het bedrag van de door hem verschuldigde verzendkosten.

6.3 De prijzen zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst geldende grondstofprijzen, pariteiten van de valuta waarin de grondstoffen gequoteerd worden, (hulp)materiaalprijzen, lonen en energieprijzen.

Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de levering, een prijsverhoging voordoet in een van voormelde kostprijsfactoren, houdt Motrac zich het recht voor de verkoopprijzen op evenredige wijze aan te passen, zonder dat daardoor in hoofde van de klant een recht ontstaat om de overeenkomst (deels) te ontbinden, de bestelling te annuleren, afname van het toestel te weigeren en/of een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7

7.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Motrac heeft meegedeeld bij het plaatsen van de bestelling.

Indien het door de klant opgegeven adres foutief, onvolledig of onduidelijk is, is de klant gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.

7.2 De levering geschiedt door het aanbieden van de goederen op het door de klant opgegeven leveringsadres ongeacht of de goederen al dan niet in ontvangst genomen worden door de klant.

De door de klant gevraagde plaats van levering dient op normale wijze toegankelijk te zijn met een vrachtwagen.

Indien de door de klant gevraagde plaats van levering niet bereikbaar is met een vrachtwagen geschiedt de levering op een zo nabij mogelijk gelegen plaats die dit wel is. 

Indien de klant de levering niet of laattijdig in ontvangst neemt of heeft nagelaten duidelijke leveringsinstructies te bezorgen heeft Motrac het recht om de goederen op te slaan in haar magazijnen en aan de klant de kosten van opslag, vervoer en verzekeringen aan te rekenen.

7.3 Motrac houdt zich het recht voor om, in afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 7.2, als leveringswijze de incoterm Ex Works (incoterms 2010) te hanteren.

In voornoemd geval zal de levering geacht worden te zijn uitgevoerd door eenvoudig bericht van terbeschikkingstelling in de magazijnen van Motrac.

Het gebruik van de incoterm Ex Works zal voor het plaatsen van de bestelling kenbaar gemaakt worden aan de klant.

De klant is er in dergelijk geval toe gehouden de goederen af te halen binnen één week na de kennisgeving van Motrac dat de goederen ter beschikking zijn, bij gebreke waaraan de klant gehouden is tot vergoeding van de hierdoor door Motrac gemaakte kosten en geleden schade.

7.4 De door Motrac opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend en binden Motrac niet.

Een overschrijding van de opgegeven leveringstermijn doet in hoofde van de klant niet het recht ontstaan om de overeenkomst (deels) te ontbinden, de bestelling te annuleren, afname van het toestel te weigeren of een schadevergoeding te vorderen.

7.5 Motrac houdt zich het recht voor de bestelling in verschillende delen te leveren.

7.6 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld worden bestelde goederen niet door Motrac gemonteerd.

Indien anders overeengekomen in toepassing van bovenstaande alinea gebeurt de montage op kosten van de klant, dewelke hiervoor tevens het nodige personeel en ruimte zal ter beschikking stellen.

7.7 Bij gebreke aan aangetekend protest door de klant uiterlijk binnen de 6 dagen na levering worden de geleverde goederen als door de klant aanvaard beschouwd.

Artikel 8

8.1 Behoudens andersluidend akkoord is de klant is ertoe gehouden de goederen integraal te betalen op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling.

Motrac aanvaardt betalingen met bancontact, kredietkaart en bankoverschrijving. De betalingen worden gedebiteerd voor het totale bedrag op het ogenblik dat de klant de bestelling plaatst.  

De klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling alvorens de integrale vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

8.2 Indien Motrac, in afwijking van wat bepaald is in artikel 8.1 uitstel van betaling toekent, zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

8.3 In geval van wanbetaling zal de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten aan 12% per jaar verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 250,00 EUR.

Eveneens zal elke garantieverplichting van Motrac opgeschort zijn tot aan volledige betaling, inclusief aankleven; deze opschorting verlengt de garantieperiode niet.

Tenslotte zullen in dergelijk geval:

al de prijsverminderingen en kortingen automatisch vervallen;

door Motrac tevens gebruik kunnen gemaakt worden van de gemeenrechtelijke niet-uitvoeringsexceptie en mogelijkheid tot (buiten)gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9

9.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Motrac tot volledige betaling van de prijs, vermeerderd met aankleven.

De klant is ertoe gehouden het nog niet volledig betaalde goed op eerste verzoek aan Motrac terug te geven en is alleszins niet gerechtigd dit goed te verkopen, in pand te geven, uit te lenen of op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, al dan niet ten bezwarende titel.

De klant is eveneens verplicht Motrac schriftelijk in kennis te stellen indien derden (vermeende) rechten doen gelden op of maatregelen nemen m.b.t. de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust.

9.2 Niettemin draagt de klant vanaf het moment van levering conform de artikelen 7.2 en 7.3 het volledige risico op verlies of beschadiging van de goederen.

Zolang de goederen nog eigendom zijn van Motrac is de klant ertoe gehouden de goederen op zijn kosten te verzekeren tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico en de rechten voortvloeiende uit de verzekeringspolissen over te dragen aan Motrac.

Artikel 10

10.1 De garantie voor de verkoop van nieuwe goederen geldt hetzij voor 1.000 draaiuren, hetzij voor 6 maanden vanaf levering, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De garantie kan nooit verder reiken dan de garantie van de fabrikant of toeleverancier van Motrac. De garantietermijn kan in geen enkel geval verlengd worden.

Op tweedehandsgoederen wordt door Motrac geen garantie verleend.

10.2 De garantie geldt niet indien de klant zelf wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht of laten aanbrengen of indien de goederen onoordeelkundig of overdadig werden gebruikt, gebrekkig werden onderhouden en/of bewaard of indien door derden reparaties werden verricht of indien het gebrek aan de goederen aan de klant kan worden toegerekend.

De garantie vervalt eveneens indien het type- en of serienummer van de goederen zijn verwijderd of gewijzigd.

10.3 De klant heeft niet het recht enige betaling te weigeren om reden dat Motrac haar garantieverplichtingen nog niet (geheel) zou hebben voldaan.

10.4 Verborgen gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk 6 dagen nadat het gebrek ontdekt werd, of minstens had behoren ontdekt te worden, door de klant aangetekend ter kennis van Motrac te worden gebracht.

10.5 Onder de in lid 10.1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Motrac worden weggenomen uitsluitend door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Motrac, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Motrac

Er bestaat in hoofde van de klant nooit een recht op schadevergoeding, wegens welke reden dan ook.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichtingen in huidig artikel omschreven, zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de klant.

De vervangen onderdelen worden eigendom van Motrac.

10.6 Indien Motrac niet binnen redelijke termijn voldoet aan de op haar rustende garantieverplichtingen dient de klant Motrac aangetekend in gebreke te stellen waarbij aan Motrac een bijkomende termijn van minimaal 14 dagen wordt toegestaan om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Alleszins is de aansprakelijkheid van Motrac beperkt tot vergoeding van de kosten van herstel of vervanging door een door de klant aangestelde derde.

Artikel 11 

Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 8.3 van huidige algemene voorwaarden houdt Motrac zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege of zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te verklaren in geval van vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

In geval van ontbinding worden alle nog aan Motrac verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 

Indien Motrac bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht of hardship verhinderd wordt haar verplichtingen tegenover de klant na te komen (of de uitvoering van deze verbintenissen voor Motrac naar het soevereine oordeel van Motrac te belastend zou worden), onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele uitvoering of slechts een deel ervan uitstrekt en onverschillig of de verhindering tijdelijk dan wel definitief is, heeft Motrac het recht om, zonder rechtelijke tussenkomst, naar eigen keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Motrac uit hoofde van dergelijke initiatieven tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn. 

Artikel 13

Motrac verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de klant op een zorgvuldige manier te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en deze enkel te verwerken voor de doeleinden en rechtsgronden beschreven in haar privacybeleid.

De klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Motrac te richten via het emailadres info@motrac.be. (hier verwijzing naar plaats op de website waar privacybeleid terug te vinden is)

Artikel 14 

14.1 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 10 van huidige algemene voorwaarden kan Motrac, behoudens in geval van opzettelijke fout van haar, haar werknemers of andere aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of bedrijfsschade geleden door de klant.

Aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiende uit het gebruik van de goederen is steeds voor rekening van de klant; de klant is gehouden Motrac desbetreffend volledig te vrijwaren.

14.2 In geval van aansprakelijkheid van Motrac zal de eventueel door Motrac verschuldigde schadevergoeding zich in eender welke hypothese beperken tot de vergoeding van het bedrag van de behoorlijk bewezen schade, doch in geen geval 5% overschrijden van de venale waarde (op datum van het schadegeval) van het goed dat deel uitmaakt van de overeenkomst.

Artikel 15

Motrac houdt zich het recht alle vorderingen en rechten voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen of in pand te geven aan een enige derde.

De klant verbindt er zich toe om op eerste verzoek van Motrac alle voor de juridische en administratieve afwikkeling van dergelijke overdracht noodzakelijke documenten te ondertekenen.

Artikel 16

16.1 Op de overeenkomsten en/of geschillen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

16.2 De rechtbanken van en te Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan i.v.m. de totstandkoming, uitvoering, beëindiging en interpretatie van de overeenkomst of huidige algemene voorwaarden.

Indien het geschil tot de materiele bevoegdheid van het vredegerecht behoort is de territoriaal bevoegde vrederechter deze van het 4e kanton te Antwerpen.

Motrac houdt zich evenwel het recht voor om, in afwijking van het voorgaande, de gerezen geschillen te brengen voor de rechter die bevoegd is op basis van artikel 624 Ger.W..

Download hier een copy van de Algemene voorwaarden (B2B NL)